[x]

Starfsmannastefna

Hópur starfsfólks ÍSOR í Reykjavík.

Meginverðmæti Íslenskra orkurannsókna (ÍSOR) er fólgið í kunnáttu starfsfólks til að leysa þau viðfangsefni sem ÍSOR er falið samkvæmt lögum. Starfsfólk ÍSOR og forvera þess hefur síðan 1945 byggt upp einstæða þekkingu á jarðhita, eðli hans og aðferðum til nýtingar. Þessi kunnátta hefur skipað ÍSOR í fremstu röð þeirra rannsóknastofnana og fyrirtækja sem starfa á alþjóðavettvangi og stunda rannsóknir, veita ráðgjöf og þjónustu á sviði jarðhita.

Starfsmannastefna ÍSOR miðar að því að fyrirtækið verði áfram í fararbroddi á sínu sviði. Helstu þættir hennar eru:

 1.  Að hafa jafnan til reiðu öflugan hóp starfsfólks sem er fært um að leysa af hendi betur en aðrir þau verkefni sem ÍSOR tekur að sér. Við val á starfsfólki eru eftirtaldir liðir mikilvægir:

 • Góð og hagnýt menntun sem fellur að starfsemi ÍSOR.
 • Vilji og geta til að vinna í hópi.
 • Lipurleiki í samskiptum.
 • Áreiðanleiki og vilji til að læra og miðla þekkingu.
 • Dugnaður og framtakssemi ásamt sjálfstæði og frumkvæði í vinnubrögðum.

2.      Bjóða starfsfólki upp á aðlaðandi vinnuumhverfi þar sem tekið er tillit til þarfa hvers starfsmanns og fjölskyldu hans. Það felur m.a. í sér að:

 • Jafnræði ríki óháð kyni, aldri, þjóðerni, kynþætti, trú, stjórnmálaskoðunum og öðrum þáttum sem aðgreinir fólk í hópa og unnið sé eftir samþykktri jafnréttisáætlun.
 • Bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma og breytilegt starfshlutfall í tíma þannig að starfsfólki líði vel á vinnustað og tekið sé tillit til fjölskylduaðstæðna starfsfólks.
 • Gefa góðan fyrirvara við mönnun verkefna sem krefjast yfirvinnu og/eða fjarvista frá heimili.
 • Sjá til þess að nýju starfsfólki líði vel í starfi, það fái strax viðeigandi starfsþjálfun og finni samhljóm við fyrirtækið og starfsemi þess.
 • Veita möguleika til símenntunar og þróunar í starfi.
 • Starfsfólk fái áhugaverð viðfangsefni sem fullnægi faglegum og vísindalegum metnaði þeirra.
 • Gagnkvæm virðing og traust ríki milli allra starfsmanna.

3.    Stuðla að velgengni og góðum árangri starfsfólks á vinnustaðnum. Það felur m.a. í sér að:

 • Allt starfsfólk hafi starfslýsingar, ábyrgð þeirra sé skýr sem og hlutverk þess innan fyrirtækisins.
 • Ýta undir sjálfstæði, sjálfsaga og skipuleg vinnubrögð starfsfólks.
 • Starfsfólk fái reglulega að vita hvernig það stendur sig í starfi þar sem hvatning og uppbyggileg gagnrýni er höfð að leiðarljósi.
 • Starfsfólk taki virkan þátt í mótun vinnuumhverfis og ákvarðanaferli hjá ÍSOR.
 • Hafa góða upplýsingaveitu innan fyrirtækisins.
 • Gera starfsfólk meðvitað um samhengi frammistöðu einstaklingsins og afkomu ÍSOR. 

4.    Stuðla markvisst að öryggi, heilsu og vellíðan starfsfólks á vinnustað með því að:

 • Tryggja að starfsfólk fylgi verklagsreglum í hvívetna.
 • Hverjum starfsmanni sé búin starfsaðstaða sem tryggir hentuga líkamsstöðu við vinnu og valdi ekki álagseinkennum.
 • Virða reglur um skipulag vinnutíma og forðast óhóflegt vinnuálag.
 • Líða ekki fordóma, mismunun, einelti, áreitni og ójafnræði innan fyrirtækisins. 
 • Fylgja stefnu og áætlun um viðbrögð við einelti, áreitni og/eða ofbeldi. Það er stefna fyrirtækisins að tekið sé hratt og vel á atvikum ef slíkt kemur upp.
 • Starfsfólk hafi aðgang að hollu og næringarríku fæði.
 • Stuðla að öflugu félagslífi innan fyrirtækisins.
 • Hvetja starfsfólk og styrkja til líkamsræktar.
Samþykkt á stjórnendafundi 12. mars 2019