[x]

Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun ÍSOR byggir á lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Markmið laganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kyni. Íslensk jafnréttislöggjöf tryggir þannig öllum jafna stöðu óháð kyni með tilliti til starfa og launa.

Jafnréttisáætlun þessi er hluti af starfsmanna- og launastefnu ÍSOR.

Stefna ÍSOR er að gæta skuli fyllsta jafnréttis milli kvenna og karla og að hver starfsmaður verði metinn á eigin forsendum. Þannig verði tryggt að mannauður fyrirtækisins nýtist sem best. Með áætluninni eru stjórnendur og aðrir starfsmenn minntir á mikilvægi þess að allir fái notið sín án tillits til kyns og að nýta beri til jafns þá auðlegð sem felst í menntun, reynslu og viðhorfum kynjanna. Kynbundin mismunun er óheimil með öllu.

Jafnréttisáætlun er tæki til að ákveða markmið og eftirfylgni með jafnréttisstarfi fyrirtækisins. Jafnréttisáætlun Íslenskra orkurannsókna skal stuðla að betri nýtingu á hæfileikum og þekkingu starfsfólks. Starfsfólk fái notið eigin verðleika og hafi jöfn tækifæri til starfa og starfsþróunar óháð kyni.
Mikilvægasti þátturinn í átt til jafnréttis er engu að síður sá að starfsfólk og yfirstjórn vinni á markvissan hátt að því að auka hlutdeild kvenna innan fyrirtækisins á öllum sviðum.

Jafnréttisstefna ÍSOR

 1. ÍSOR stefnir að jöfnu hlutfalli kvenna og karla í störfum innan fyrirtækisins.
 2. Stefnt skal að jöfnu hlutfalli karla og kvenna til setu í ráðum og nefndum innan ÍSOR, eins skal
  gæta jafnréttis hvað varðar úthlutun ábyrgðar og verkefna.
 3. Greiða skal sömu laun og bjóða sömu kjör fyrir sambærileg störf án tillits til kyns.
 4. Gera skal starfsfólki kleift að samræma atvinnu og fjölskyldulíf.
 5. Huga skal að ásýnd kynjanna og staðalímyndum innan fyrirtækisins.
 6. Konur og karlar skulu eiga jafnan aðgang að endurmenntun og þjálfun. Konur og karlar fái jafna möguleika til að þroskast í starfi og auka þekkingu sína.
 7. ÍSOR líður ekki kynbundna eða kynferðislega áreitni, einelti eða mismunun starfsfólks né heldur aulabrandara á kostnað kvenna.
 8. Mikilvægt er að viðhorf til jafnréttismála sé jákvætt.

Aðgerðaáætlun

1. ÍSOR stefnir að jöfnu hlutfalli kvenna og karla í störfum innan fyrirtækisins.
Auglýsingar um laus störf skulu almennt höfða jafnt til beggja kynja. Starfsumgjörð skal hönnuð þannig að hún henti báðum kynjum.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Auglýsingar um laus störf skulu almennt höfða jafnt til beggja kynja. Starfsumgjörð skal hönnuð þannig að hún henti báðum kynjum.

Auglýsingar yfirfarnar með kynjagleraugu að vopni

Forstjóri Deildarstjórar

1x á ári

Ráðningar í störf skulu taka tillit til kynsins sem á hallar.

Farið yfir hlutfall kynja í nýráðningum og tilfærslum í starfi. Mæling á fjölda starfsmanna skipt eftir starfsheitum og kyni.

Forstjóri Deildarstjórar

1x á ári

 

2. Stefnt skal að jöfnu hlutfalli karla og kvenna til setu í ráðum og nefndum innan ÍSOR, eins skal gæta jafnréttis hvað varðar úthlutun ábyrgðar og verkefna.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Gæta skal jafnréttis hvað varðar úthlutun ábyrgðar og verkefna og þátttöku starfsfólks í starfshópum og nefndum.

Samsetning allra nefnda, ráða og verkefnahópa skal skoðuð með tilliti til kynjahlutfalls.

Forstjóri Deildarstjóri

1x á ári

 

3. Greiða skal sömu laun og bjóða sömu kjör fyrir sambærileg störf án tillits til kyns.
Þess verði sérstaklega gætt að starfsfólk fái sömu laun fyrir sambærilega frammistöðu í sömu störfum. Launaákvarðanir skulu endurspegla starf, ábyrgð, vinnuframlag og hæfni viðkomandi starfsfólks.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Starfsfólki eru greidd sömu laun fyrir sambærilega frammistöðu í sömu störfum. Launaákvarðanir skulu endurspegla starf, ábyrgð, vinnuframlag og hæfni viðkomandi.

Mæling á launum og hlunnindum sem konur fá, sem hlutfall af launum og hlunnindum karla, í sambærilegum störfum.

Forstjóri

1x á ári

 

4. Gera skal starfsfólki kleift að samræma atvinnu og fjölskyldulíf.
Sveigjanleiki í skipulagningu á vinnu og vinnutíma verði til staðar þannig að jafnvægis sé gætt milli vinnu og fjölskyldulífs. Sveigjanlegt starfshlutfall og fjarvinna gætu hentað fyrirtækinu og starfsfólki þess. Starfsfólki sé jafnframt auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- eða foreldraorlof t.d. með því að bjóða upp á hlutastarf, fjarvinnu og/eða sveigjanlegan vinnutíma.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Sveigjanleiki í skipulagningu á vinnu, starfshlutfalli, fjarvinnu og vinnutíma sé til staðar. Áhugi kannaður með starfsmannasamtölum.

Mæling á fjölda starfsfólks eftir kyni sem er í störfum sem bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma.

Deildarstjórar

1x á ári

Starfsfólki sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- eða foreldraorlof.

Tekinn saman fjöldi starfsfólks sem fer í hlutastarf, notar sveigjanlegan vinnutíma eða fjarvinnu eftir slíkt orlof.

Deildarstjórar

1x á ári

 

5. Huga skal að ásýnd kynjanna og staðalímyndum innan fyrirtækisins.
Gæta skal þess að konur og karlar séu jafn sýnileg í kynningarefni og auglýsingum ÍSOR sem og á opinberum vettvangi.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Þess skal gætt að konur og karlar séu jafn sýnileg á ráðstefnum, í fjölmiðlum, í kynningarefni, á heimasíðu og í auglýsingum.

Kynjahlutföll mæld í skýrslu frá Fjölmiðlavaktinni, auglýsingar og kynningarefni yfirfarið.

Kynningarfulltrúi

Reglubundið

 

6. Konur og karlar skulu eiga jafnan aðgang að endurmenntun og þjálfun. Konur og karlar fái jafna möguleika til að þroskast í starfi og auka þekkingu sína.
Hvatt verði til nýtingar réttar á endurmenntun, sérstaklega hjá því kyni sem á hallar.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Hvatt verði til nýtingar réttar til endurmenntunar.

Könnun á hvernig rétturinn til endurmenntunar er nýttur.

Forstjóri Deildarstjórar

1x á ári

 

7. ÍSOR líður ekki kynbundna eða kynferðislega áreitni, einelti eða mismunun starfsfólks.
Fylgst verður með því hvort áreitni, einelti og mismunun af öllu tagi eigi sér stað meðal starfsfólk.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Starfsmannasamtöl.

Niðurstöður úr starfsmannasamtölum.

Deildarstjórar

1 x á ári

 

8. Mikilvægt er fyrir fyrirtækið að viðhorf til jafnréttismála sé jákvætt.
Hugað verði að því að kynna jafnréttismál, efla vitund starfsfólks og veita fræðslu um þau innan fyrirtækisins.

Aðgerð

Mælikvarði

Ábyrgð

Tímarammi

Aðgerðaráætlun jafnréttismála kynnt

Kynning á innri vef og á sal

Jafnréttishópur

Reglulega, þegar breytingar á áætlun eru gerðar

Fræðsla um jafnréttismál

Fyrirlestrar og umræður að þeim loknum

Jafnréttishópur

1x á ári

Eftirfylgni

Til að fylgja eftir markmiðum jafnréttisáætlunar er starfræktur jafnréttishópur á ÍSOR. Jafnréttishópinn skipa þrír aðilar til tveggja ára í senn; einn úr hópi stjórnenda og tveir fulltrúar almenns starfsfólks, kosnir í almennri kosningu. Hópurinn kemur saman mánaðarlega yfir vetrartímann og oftar ef þörf krefur. Hann skilar árlega skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála hjá ÍSOR.
Hlutverk og verkefni hópsins er að:

 1. Vera ráðgefandi fyrir stjórnendur og starfsfólk.
 2. Viðhalda tölfræðilegum upplýsingum um þætti sem varða áætlunina.
 3. Leggja fram tillögur um sértækar aðgerðir í samræmi við markmið hennar og hafa frumkvæði að umræðum í yfirstjórn um jafnréttismál.
 4. Leggja fram tillögur að endurskoðun jafnréttisáætlunar fyrirtækisins sé þess þörf.
 5. Sjá til þess að reglubundið mat á árangri fari fram.
 6. Taka reglulega til skoðunar venjur, viðhorf og vinnuaðferðir á ÍSOR.
 7. Taka við ábendingum starfsfólks um hvaðeina sem varðar jafnréttismál.
 8. Jafnréttishópur skal kynna starfsfólki ÍSOR þessa áætlun og málefni tengd jafnrétti kynjanna einu sinni á ári. Nýju starfsfólki ber að kynna jafnréttisáætlunina og hún gerð sýnileg á heimasíðu fyrirtækisins.